INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ZAKŁADY MASZYNOWE „HAMECH” SP. Z O.O.

 

Szanowni Państwo informujemy, że podczas podejmowanego kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną mogą być przetwarzane podane przez Państwa dane. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Zakłady Maszynowe „Hamech” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Armii Krajowej 3, 17-200 Hajnówka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000294559, NIP: 5430200359, REGON: 000123895, nr BDO 000006578, kapitał zakładowy 9.500.000,00 zł, dalej jako ZM Hamech.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora, w tym w celu wykonywania przysługujących praw, można kontaktować się pod adresem: iod@kzn.pl.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez ZM Hamech:

  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia samej umowy, przyjęcia lubi załatwienia reklamacji;
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązany jest ZM Hamech, w tym odpowiedzi na przesłane zapytania i utrzymywaniu dalszego kontaktu;
  3. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi umowami i świadczonymi usługami;
  4. na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, a także spółkom z grupy kapitałowej KZN.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, nie dłużej jednak niż przez rok, przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.

6. Każdy, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Państwa sprawy lub zgłoszenia, a także przesłania odpowiedzi na zapytanie i dalszej korespondencji.

 

 

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI W SPÓŁCE ZAKŁADY MASZYNOWE „HAMECH” SP. Z O.O

 

Szanowni Państwo będąc naszymi gośćmi przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, w zakresie imienia, nazwiska, reprezentowanej firmy lub numeru rejestracyjnego pojazdu celem weryfikacji osób wchodzących i przebywających w siedzibie Zakładów Maszynowych „Hamech” Sp. z o.o., co jest połączone z przetwarzaniem wizerunku poprzez funkcjonujący monitoring wizyjny. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Zakłady Maszynowe „Hamech” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Armii Krajowej 3, 17-200 Hajnówka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000294559, NIP: 5430200359, REGON: 000123895, nr BDO 000006578, kapitał zakładowy 9.500.000,00 zł, dalej jako ZM Hamech.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora, w tym w celu wykonywania przysługujących praw, można kontaktować się pod adresem: iod@kzn.pl.

3. Dane osobowe w postaci wizerunku osoby zarejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego, jak również inne dane podawane podczas wjazdu lub na recepcji, będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów odnoszących się do konieczności zapewnienia ochrony mienia, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwa na terenie użytkowanym przez Administratora, jak również identyfikacji osób doręczających wszelką dokumentację księgowo – finansową celem zabezpieczenia przed otrzymaniem dokumentów nierzetelnych lub nieprawdziwych, zgodnie z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa. Podawane dane osobowe mogą być weryfikowane na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

4. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym wykonawcom usług ochrony mienia, kancelariom prawnym, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego.

5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, chyba, że zostaną przekazane w ramach toczącego się postępowania upoważnionym do tego organom.

6. Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wjazdu, wejścia i poruszania się po terenie i w budynkach użytkowanych przez Administratora, jak również doręczenia dokumentacji księgowo – finansowej. 

 

Skontaktuj się w sprawie bezpłatnej konsultacji. Przejdź do  formularza kontaktowego